Masa Israel

דף הבית

ישראל
חוויה
קהילה

"פרויקט מסע" מרכז תכניות ארוכות בישראל ,סמסטר עד שנה, לצעירי העם היהודי בתפוצות, ומעניק מלגות ומענקים ,על-פי ארצות מוצא ומצב כלכלי למשתתפים בתוכניות. פרויקט מסע קורא למאות אלפי הצעירים היהודים (בגילאים 30-18) בעולם לפתח את עצמאותם ואישיותם באמצעות חוויה מאתגרת, מעצבת וייחודית בישראל. הפרויקט פועל לחיזוק זהותם היהודית, מעורבותם ופעילותם של צעירים יהודים בעולם, בחברה ובתרבות הישראלית והדגשת חשיבותה של ישראל כמרכז יהודי תרבותי עולמי. חברת מסע הינה פרי יוזמה משותפת של הסוכנות היהודית וממשלת ישראל.

מסע מרכזת תכניות ארוכות בישראל ,סמסטר עד שנה, לצעירי העם היהודי תפוצות ומעניקה מלגות ומענקים ,ע"פ ארצות מוצא ומצב כלכלי למשתתפים בתוכניות.

מלגות וסיוע כספי

כל משתתפי מסע זכאים למענק עבור השתתפותם בתכנית. המענק משתנה בהתאם לגיל המשתתף, ארץ המוצא ואורך התכנית. על מנת להיות זכאי למענק מסע על המשתתף להיות בין הגילאים 18-30, זכאי חוק השבות, שלא היה בתכנית ארוכה בישראל ושלא התגורר בישראל במשך ארבעה חודשים ברצף.